Poprzednia Strona System stopniowania w Centrum KKK Strona domowa
 


W Centrum KOBUDO KENKYUKAI nauczane są techniki sztuk walki i samoobrony mające swe źródła w aikijujutsu i jujutsu. Zakres nauczania obejmuje także wybrane techniki z innych, pokrewnych systemów takich jak: bojutsu, iaijutsu, kenjutsu, hojojutsu, tantojutsu oraz yawara. Techniki nauczane są w formach tachi-waza i suwari-waza oraz w formach kata (bez broni i z bronią) i randori. Nauczane są także liczne formy koryu oraz elementy systemów Modern.

Poszczególne okresy nauczania kończą się egzaminem i uzyskaniem odpowiednio stopnia KYU lub DAN, które to stopnie nadawane są w dwóch postawowych stylach - GOSHIN JUJUTSU (system samoobrony w jujutsu) oraz NIHON JUJUTSU (japońskie jujutsu).

Centrum KOBUDO KENKYUKAI posiada własny, wewnętrzny system stopniowania wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz własne wzory certyfikatów na stopnie kyu i dan oraz dyplomów nadań i tytułów. Wszyscy studiujący w sekcjach (dojo) w ramach Centrum oraz osoby indywidualne zrzeszone lub współpracujące z Centrum (powołujące się na przynależność i statut Centrum, chcące uzyskać stopień z ramienia Centrum) stosują się do tych wymagań, otrzymując stosownie do swojej wiedzy odpowiednie potwierdzenie (stopień, tytuł). Ponadto w sekcjach (dojo) działających w ramach centrum studiujący tam mogą zdobywać wiedzę i stopnie (poziomy) w innych systemach, propagowanych w organizacjach współpracujących. Przykładem jest system Shinyo Shinden ryu yawara, który jest nauczany w ramach centrum, jednak nie podlega zasadom wspomnianego stopniowania kyu/dan, gdyż zdobywanie poziomów w tym systemie oparte jest na innych, wewnętrznych zasadach określonych w tej szkole.

W goshin jujutsu zdający demonstrują głównie umiejętności z zakresu samoobrony (realnej, nie walki sportowej) opartej na technikach jujutsu i systemów pokrewnych. Techniki mogą być wykonywane w prostych formach kata jak i randori. Dodatkowymi elementami są techniki obrony przed różnymi rodzajami broni (np. nóż, kij).

W Nihon jujutsu wymagana jest dodatkowo wiedza z zakresu historii japońskiego bujujutsu (teoretyczna, także w formie pisemnej), formy kata oraz techniki z aikijujutsu, bojutsu, iaijutsu, jujutsu, kenjutsu, hojojutsu, tantojutsu oraz goshinjutsu i yawara. Techniki wykonywane w tachi-waza i suwari-waza przedstawiane są w formach kata (bez broni i z bronią) oraz randori.

Stopni uczniowskich w Centrum jest sześć (od rokkyu - 6 kyu do ikkyu - 1 kyu). Stopnie rokkyu, gokyu, yonkyu, sankyu i nikyu oznaczone są pasami w kolorze białym, a stopień ikkyu pasem w kolorze brązowym. Stopnie od rokkyu do sankyu uzyskuje się wyłącznie w systemie goshin jujutsu, a stopnie od nikyu do ikkyu można uzyskać niezależnie w dwóch podanych powyżej systemach - goshin jujutsu lub Nihon jujutsu. Stopnie mistrzowskie nadawane są także w dwóch w/w stylach.

Przeciętny czas zdobywania umiejętności od poziomu rokkyu do stopnia yondan trwa od 12 do 15 lat. Jest to oczywiście czas umowny, a zdobycie stopnia jest uzależnione wyłącznie od indywidualnych predyspozycji i wiedzy zdającego. Jednakże stopień ikkyu ćwiczący może zdobyć dopiero po co najmniej pięciu latach treningu, posiadając zarazem ukończony dwudziesty rok życia. Krótszy okres zdobycia stopnia może być wzięty pod uwagę tylko w przypadku posiadania przez kandydata równorzędnego lub wyższego stopnia w innym systemie (np. karate, judo, jujutsu). Podobne zależności mogą być wzięte pod uwagę w zdawaniu na stopnie mistrzowskie, jednakże w tym przypadku decyzję podejmuję wyłącznie dyrektor techniczny lub komisja egzaminacyjna.

Wszyscy posiadacze stopni mistrzowskich w ramach centrum noszą pasy w kolorze czarnym. Jednak od stopnia shichidan można nosić pas biało-czerwony. Pas biało-czerwony wyjątkowo może także nosić osoba posiadająca stopień mistrzowski godan i rokudan ale posiadająca tytuł renshi. Pas biało-czerwony z uwagi na specyfikę jego posiadania noszony jest wyłącznie na uroczystych seminariach, międzynarodowych stażach i szkoleniach oraz uroczystych promocjach (stopnie i tytuły). Na pasach od stopnia sankyu do nikyu stosownie do posiadanego stopnia mogą znajdować się odpowiednio na obu jego końcach: nazwa stylu (goshin jujutsu / Nihon jujutsu) oraz nazwa Centrum (wszystkie nazwy wypisane są w kanji). Pasy od poziomu nidan mogą mieć dodatkowe elementy, zatwierdzone przez Dyrektora Technicznego Centrum.

Niezależnie od powyższych stopni w Centrum KOBUDO KENKYUKAI nadaje się tytuły (stopnie honorowe) - Renshi (instruktor), Kyoshi (zaawansowany nauczyciel), Hanshi (ekspert) nadawane wyłącznie za dorobek instruktorski, działalność i zaangażowanie na rzecz centrum, w tym także za publikacje. Tytuł Renshi można uzyskać dopiero po roku od zdobycia stopnia yondan, tytuł Kyoshi dwa lata po zdobyciu stopnia rokkudan, a tytuł Hanshi trzy lata po zdobyciu stopnia hachidan(wiek minimum 45 lat). Innym tytułem honorowym jest tytuł Shihan (instruktor, nauczyciel - godny naśladowania) nadawany wyłącznie dla głównych instruktorów z wieloletnią praktyką posiadających minimum stopnień 6 Dan (wiek min. 40 lat), dodatkowo poparty potwierdzeniem przedstawiciela organizacji zagranicznej.

Głównym Egzaminatorem w Centrum jest Dyrektor Techniczny oraz wyznaczeni przez niego regionalni Dyrektorzy Techniczni lub instruktorzy (kyoukan lub shidouin). Może także powołać komisję yudansha-inkai (składająca się z 2 do 4 osób) w skład której wchodzą osoby posiadające co najmniej stopień sandan. Każdy certyfikat na stopień kyu i dan oraz certyfikat określający dany tytuł lub nadanie wydany z ramienia Centrum podpisuje Prezes i Dyrektor Techniczny Centrum.Poprzednia Strona   Strona domowa